Villkor

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS.

INLEDNING

Webbplatsen ("Bolagets Webbplats", enligt definitionen nedan) ägs av ett företag ("Bolaget") som ägs och drivs av Säljföretaget direkt. Bolaget har utsett eMPPay Limited ("eMPPay") som ensam representant för tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga via Bolagets Webbplats. Du kan beställa varor och tjänster som är tillgängliga genom Bolagets Webbplats endast genom eMPPay, och endast på de villkor som anges nedan.

eMPPay har erfarenhet i upphandling av tillgång för konsumenter till e-handel webbplatser och förmågan att använda kort samt olika andra betalningsmetoder som betalningsmedel för varor och tjänster på e-handel webbplatser.

eMPPay erkänns av Visa och MasterCard enligt deras respektive regler som en Internet betalnings- tjänsteleverantör och som en betalningshandledare. Det fungerar här i denna egenskap. Således eMPPay bedriver försäljningen av Bolagets varor och/eller tjänster elektroniskt via Internet och tillhandahåller betaltjänster för dessa varor och/eller tjänster, i varje fall på bolagets räkning, allt i enlighet med dessa villkor och Bolagets egna villkor.

Företaget hävdar sina egna, ytterligare, villkor och de återfinns på dess webbplats. Användningen av Bolagets Webbplats därför styrs både av bolagets villkor och eMPPays villkor, men rätten att använda dig av de varor och tjänster som är tillgängliga via Bolagets Webbplats regleras av dessa användarvillkor av eMPPay. eMPPay är den registrerade handlaren för alla ändamål som rör korrekt leverans till dig av varor och tjänster som beställts via Bolagets webbplats och din betalning för dessa varor och tjänster. Bolaget är dock ansvarigt för leverans och kvalitet av varor och tjänster.

Om det finns någon konflikt mellan dessa villkor och Bolagtes villkor, skall dessa villkor gälla.

Innan du kan köpa varor eller tjänster via bolagets webbplats måste du läsa och godkänna dessa villkor. Vid att tillämpa för att köpa varor eller tjänster via bolagets Webbplats, samtycker du till dessa villkor, och för att vara lagligt bunden av dem. Detta avtal kan ändras av EMP när som helst. Förändringar är effektiva när de publiceras på på Bolagets webbplats utan föregående meddelande. Vänligen ange att du accepterar dessa villkor genom använda Bolagets Webbplats och tjänsten som tillhandahålls av eMPPay.

Definitioner

I dessa villkor skall följande fraser ha följande betydelser, där sammanhanget tillåter:

"Bokmärkning"

handlingen för att placera en URL länk till en temporär fil i din webbläsare så att du kan gå tillbaka till sidan i framtiden direkt, utan att passera några sidor som kan ha föregått den.

"Bolagets webbplats"

: webbplatsen som erbjuder varor och tjänster.

"eMPPays webbplats"

:webbplatsen på https://www.emppay.com

"Du"

en köpare av varor och tjänster som är tillgängliga via Bolagets webbplats.

1. Tjänster

eMPPay kommer att ge dig ett giltigt användarnamn och lösenord och därigenom gör det möjligt för dig att få tillgång till transaktionsinformation på eMPPays webbplats om tidigare inköp av varor och tjänster som du har gjort på bolagets webbplats.

2. Faktureringar

eMPPays webbplats och ibland även bolagets webbplats kommer att visas på ditt kreditkortutdrag, kontoutdrag eller telefonräkning för alla avgifter, oftast i en förkortad form; i tillägg till en kundtjänst-telefonnummer som gör eMPPays kundtjänst tillgänglig för dig hela tiden. Om flera handelsplatser utnyttjar någon gemensam betalningsmetod, kommer ditt uttalande att lista varje enskilt köp som ingår i transaktionen. eMPPay kan inkludera övrig information på ditt kontoutdrag för i samband med relevanta bestämmelser, däribland sådana av kreditkortsföreningar.

3. 4. Ansvar för varor och tjänster

EMP har ingen kontroll över de varor och tjänster som Bolaget erbjuder, bara över deras tillgänglighet för dig och för andra som besöker Bolagets webbplats.

Trots närmast föregående punkt, kommer eMPPay att ersätta din kostnad för varor och tjänster som är tillgängliga via bolagets webbplats men inte har levererats eller som är defekta vid leverans. Villkoren som styr dina rättigheter i detta avseende återfinns i Bolagets villkor på Bolagets webbplats.

Ingenting i dessa villkor skall ses som en begränsning av vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av ett fel eller försummelse från vår sida.

Vi skall inte ha något ansvar för skada, förlust eller kostnad till följd av underlåtenhet att ge råd eller information eller till följd av felaktigt råd ellerfelaktig information, vare sig på Bolagets webbplats eller någon annanstans, och om på grund av vår vårdslöshet eller den av någon av våra anställda, agenter eller underleverantörer eller.

Ansvaret som vi påtar oss under dessa villkor skall vara i stället för och med uteslutande av alla andra garantier, villkor och skulder - uttalade eller underförstådda, lagstadgade eller annat - beträffande kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål av de varor och tjänster som är tillgängliga via Bolagets webbplats eller som uppstår på annat sätt, förutom det underförstådda i lag som enligt lag inte kan uteslutas.

Förutom vad som anges i dessa villkor, skall vi inte ha något ansvar, vare sig i kontrakt, via kränkning eller på annat sätt, med avseende på fel i de varor och tjänster som är tillgängliga via Bolagets webbplats eller deras oförmåga att motsvara specifikationerna eller prov eller för någon skada eller förluster till följd av sådana defekter eller fel.

Under inga omständigheter skall något avtalsbrott från vår sida eller kränkning (inklusive vårdslöshet och brott mot lagstadgad skyldighet) eller fel av av något slag från vår sida eller från våra anställda, agenter eller underleverantörer ge upphov till något ansvar för förlorade intäkter eller någon följdskada eller indirekt förlust eller skada på grund av vilken som helst orsak.

Allt ansvar som uppstår på grund av vare sig kontrakt, kränkning eller på annat sätt från vår sida med avseende på något fel i de varor och tjänster som är tillgängliga via Bolagets webbplats eller någon skyldighet gentemot dig under eller i samband med dessa villkor skall begränsas ytterligare i det sammanlagda till återbetalning av det belopp du betalat till bolaget för varorna och tjänsterna i fråga.

4. Elektroniskt kvitto

Du kommer att få ett e-kvitto skickat till din e-postadress varje gång du köper varor eller tjänster som finns på Bolagets webbplats. Du kan när som helst begära en kopia av redogörelsen för avgifterna i förhållande till bolagets webbplats. För att kontakta eMPPay, se kontaktuppgifter i slutet av detta dokument.

5. Annullering av order

Om du begär annullering eller återbetalning från eMPPay, din bank, kortutgivare eller ditt telefonbolag på grund av otillåten eller bedräglig användning, kan eMPPay efter eget gottfinnande blockera åtkomst med ditt användarnamn och lösenord på webbplatser av andra kunder av eMPPay. Detta kommer dock inte att hindra obehörig användning på andra webbplatser, och är i vart fall inte något alternativ till att kontakta lämpliga kanaler för att förhindra ytterligare missbruk.

6. Återbetalning

Om eMPPay gör en återbetalning, kommer återbetalningen att krediteras endast via den betalningsmetod som användes i den ursprungliga transaktionen. eMPPay kommer inte att göra några återbetalningar i kontanter, check, eller kreditera ett annat kreditkort eller annat betalningsmekanism.

7. Bokmärken

Du får inte bokmärka någon sida på bolagets webbplats som kunde tillåta dig att kringgå eMPPays eller bolagets villkor. Utan att det påverkar din förpliktelse att inte göra det, om du skall göra så, ska det utgöra ditt samtycke till sådana villkor och din bekräftelse på att du inte är minderårig i jurisdiktionen över dig.

8. Tillstånd för användning

Du får inte uppträda som en annan person eller använda ett falskt namn eller ett namn som du har inte tillstånd att använda, eller skapa en falsk identitet eller ursprung eller e-postadress eller försöka vilseleda eMPPay om identitet eller ursprung av kommunikation eller ge felaktiga eller opålitliga kontaktuppgifter.

Du får inte använda Bolagets webbplats för något ändamål eller på något sätt som är förbjudet enligt dessa villkor eller på annat sätt är olagligt. Du accepterar att hålla eMPPay, dess direktörer, anställda och licensgivare skadeslösa med avseende på förlust som förutnämnda kan lida till följd-direkt eller indirekt, av någon överträdelse på din sida i detta åtagande.

Du bekräftar att du använder Bolagets webbplats fullständigt på egen risk.

eMPPay ger inga utfästelser eller garantier av något slag om lämplighet, tillförlitlighet, aktualitet, och riktighet av informationen som finns i något syfte på Bolagets webbplats. eMPPay frånsäger sig alla garantier och villkor med avseende på denna information, inklusive, utan begränsning, garantier om tillfredsställande kvalitet, tillgänglighet, icke- intrång, fullständighet och lämplighet för ett visst ändamål.

Bolagets webbplats kan innehålla reklam. eMPPay är inte ansvarigt för och stödjer inte innehållet av annonserna, och tar inget ansvar för eventuella fel eller brister i dem.

eMPPay är inte ansvarig för förlust eller skada som uppstår till följd av virus eller säkerhetsöverträdelse. eMPPay ger inga garantier om Bolagets webbplats förenlighet med ditt datorsystem, mjukvara eller hårdvara.

eMPPay är inte ansvarig för några skador, inklusive, men inte begränsat till skador rörande förlust av användning, som uppstår vid användning eller på grund av prestanda av Bolagets webbplats, tillhandahållande av eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster, eller för information som erhållits genom Bolagets webbplats eller som på annat sätt kan härledas till användning av Bolagets webbplats, oavsett om baserat på kontrakt, förbrytelse eller på annat sätt, utan begränsning, även om eMPPay har informerats om risken för skador.

Om du är missnöjd med någon del av Bolagets webbplats, eller med någon av dessa villkor eller Bolagets användarvillkor, är din enda gottgörelse, förutom det som uttryckligen anges i dessa villkor, att sluta använda Bolagets webbplats.

Trots vad dessa villkor hävdar, avsäger sig eMPPay inte ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av eMPPays egen försumlighet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp när som helst din rätt att göra inköp via Bolagets webbplats om du bryter mot villkoren i detta avtal. Du måste då omedelbart förstöra information eller material som skrivits ut, laddats ner eller på annat sätt kopierats från bolagets webbplats.

Du får under inga omständigheter kommunicera ditt användarnamn eller lösenord till någon annan person, och du skall hålla dem strikt konfidentiella. eMPPay kommer inte avslöja ditt användarnamn eller lösenord av någon anledning, till någon annan än dig, med undantag för vad som uttryckligen krävs enligt lag. EMPs integritetsskyddspolicy kan ses på
https://www.emppay.com/support/en/home/terms.

Om det sker någon säkerhetsöverträdelse, stöld eller förlust eller obehörigt avslöjande av ditt användarnamn eller lösenord, måste du omedelbart underrätta eMPPay. Du skall vara ansvarig för obehörig användning av tjänsten tills eMPPay underrättas om säkerhetsöverträdelse genom e-post eller telefon.

9. Allmänna villkor

Du garanterar att du har rätt enligt lagstiftningen i den jurisdiktion som du är föremål för att ha åtkomst till Bolagets webbplats och att köpa varor och tjänster som är tillgängliga via Bolagets Webbplats. Du är ensam ansvarig för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

eMPPay förbehåller sig rätten att övervaka och spåra dina besök på Bolagets webbplats.

Ett fel eller försening på eMPPay sida i att verkställa överensstämmelse med dessa villkor skall inte anses vara ett avstående från denna eller någon annan bestämmelse i dessa villkor.

Inget av dessa villkor skall vara verkställbart av någon tredje part enligt de engelska avtalslagen (om tredje parts rättigheter) från 1999 (eller deras motsvarighet i någon jurisdiktion).

Om några bestämmelser i dessa ansvarsfriskrivningar och undantag ska vara olagliga, ogiltiga eller av någon anledning inte kan verkställas, då skall denna bestämmelse anses utelämnad och skall inte påverka giltigheten och utförandet av de återstående bestämmelserna. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och eMPPay om din användning av Webbplatsen och skall ha företräde framför alla relevanta tidigare avtal eller representation.

De uttryckliga bestämmelserna i dessa villkor gäller för alla garantier, villkor, åtaganden och förpliktelser som följer av lag, sedvanerätt, seder, handelsbruk, i samband med handläggandet av handeln eller på annat sätt, som är alla uteslutna i den fulla utsträckningen som lagen tillåter.

Alla meddelanden som skall ges av någon av sidorna i avtalet till den andra enligt eller i samband med dessa villkor skall anses tillräckligt förklarade när de skickas med e-post riktat till dig på den e-postadress som du har gett oss vid tidpunkten för genomföring av transaktionen eller skickat till oss på följande e-postadress och telefonnummer:

admin@emppay.com.

+1 800 684 5965.

Engelska lag styr dessa villkor. Du godtar den engelska domstolens icke-exklusiva behörigheten.

MEDDELANDEN OM UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN: Hela innehållet i denna webbplats och alla varumärken som används är:

Upphovsrätt som ägs av eMPPay Limited.

24/7 Kundtjänstnummer: USA avgiftsfritt nummer +1 866 5915936 eller engelskt avgiftsfritt nummer +44 (0) 800 088 7623.

Faktureringsfrågor: billingsupport@emppay.com.

Generella frågor: admin@emppay.com.