Podmienky použitia

PROSÍM,PREČÍTAJTE SI POZORNE TIETO PODMIENKY PRED POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY.

ÚVOD

Webová stránka Obchodníka (ďalej len "webová stránka spoločnosti") je vo vlastníctve spoločnosti("spoločnosti"), ktorá je priamo ovládaná obchodníkom. Spoločnosť si vybrala eMPPay Limited ("eMPPay") pre výhradný zástupca pre prístup k produktom a službám ponúkaným na internetovej stránky spoločnosti. Môžete si objednať tovar a služby, ponúkané na webovej stránky spoločnosti iba prostredníctvom eMPPay, a to len za nižšie uvedených podmienok.

eMPPay má skúsenosti v oblasti poskytovania užívateľom prístup k rôznych webových stránkach pre elektronický obchod a pri používaní kariet, rovnako ako iné spôsoby platby pri nákupoch na webových stránkach elektronického obchodu.

eMPPay je uznána od Visa a MasterCard na ich príslušné pravidlá platobného systému. Tu je predložená so svojimi príslušnými právomocami. Takže eMPPay elektronicky poskytuje realizáciu predaje tovaru a / alebo služby spoločnosti cez internet a poskytuje podmienky pre platby za tovar a / alebo služby, konajúca v mene spoločnosti, a to je uvedené ak v týchto podmienkach, takže aj v podmienkach spoločnosti.

Spoločnosť prehlasuje vlastné, ďalšie podmienky ktoré možno nájsť na jej webovej stránke. Použitie webovú stránku spoločnosti je regulovaná ako z hľadiska podmienky spoločnosti, a takže aj zo podmienok spoločnosti eMPPay, ale právo užívať tovar a služby ponúkané na webovej stránke spoločnosti sa riadi podmienkami eMPPay. eMPPay je legitímný predajca pre všetky účely pokiaľ ide o správnej dodávky tovaru a služieb, objednané prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti, a ich platby od Vás. Spoločnosť je ta, ktorá je zodpovedná za dodávku a kvalitu tovaru služieb.

Ak existuje rozpor medzi týmito podmienkami a podmienkami spoločnosti, budú platiť tieto podmienky.

Než si kúpite akýkoľvek tovar či služby prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti, musíte si prečítať a akceptovať tieto podmienky spoločnosti. Pri nakupovaní tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti, súhlasíte s týmito podmienkami a s podmienkami spoločnosti a ste právne viazaní nimi. Táto dohoda môže byť kedykoľvek zmenená od eMPPay. Zmeny sa prejavia po ich zverejnení na internetovej stránke spoločnosti bez ďalšieho upozornenia. V každom prípade, prosím, vyjadrite svoj súhlas s týmito Podmienkami pomocou webovej stránky spoločnosti a služby poskytované eMPPay.

Vymedzenie pojmov

V týchto Všeobecných podmienkach tieto vety majú nasledujúci význam, ak to kontext dovoľuje:

"Zachovanie záložky"

Znamená proces pridávania dočasného súboru adresy URL do Vášho prehliadača, takže sa môžete vrátiť na túto stránku do budúcna priamo, bez priechodu akýchkoľvek stránkach, ktoré odkazujú na danú stránku.

"Webová stránka spoločnosti"

To znamená webová stránka, na ktorú sa ponúkajú produkty a / alebo služby.

"Webová stránka eMPPay"

Znamená webová stránka https://www.emppay.com

"Vy"

Znamená kupujúci tovaru a služby, ponúkané na webovej stránke spoločnosti.

1. Služby

eMPPay bude poskytovať platné užívateľské meno a heslo, tak Vám poskytne prístup k informácií o transakciách prostredníctvom internetovej stránky eMPPay o Vašich predchádzajúcich nákupov tovarov a služieb z webovej stránky spoločnosti.

2. Výpisy platieb

Webová stránka eMPPay a niekedy na webovej stránke spoločnosti sa objavujú výpisy na Vašej kreditnej karte, výpisu z bankového účtu alebo vášho účtu za telefón všetkých vynaložených nákladov ako skrátenú verziu, a telefónne číslo Zákazníckeho servisu, takže zákazníci eMPPay mali k nemu prístup kedykoľvek. Ak jeden spôsob platby zahŕňa niekoľko miest, vo Vašom výpise bude uvedený každý nákup, ktorý vstúpi do transakcie. eMPPay môže pridať ďalšie informácie do Vášho výpisu, čím spĺňa ostatné pravidlá, vrátane pravidiel emitentov kreditných kariet.

3. Zodpovednosť za Tovar a Služby

eMPPay nemá žiadnu kontrolu nad tovarom a službami, ktoré spoločnosť ponúka, ale iba na ich dostupnosti pre Vás alebo ostatní používatelia, ktorí používajú webovú stránku spoločnosti.

Bez ohľadu na vyššie uvedený odsek, eMPPay bude Vám kompenzovať náklady na tento tovar a služby ponúkané na webovej stránky spoločnosti, ktoré nie sú Vám dodané alebo inak sú poškodené pri dodaní. Podmienky pre Vaše práva v tomto ohľade, nájdete v podmienkach spoločnosti webovej stránky spoločnosti.

Nič v týchto podmienkach nemožno vykladať na obmedzenie našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie, spôsobené protiprávnym konaním alebo opomenutím našej strane.

Nebudeme zodpovedný za škody, straty alebo náklady spôsobené neschopnosťou poradiť alebo poskytnúť informácie z webovej stránky spoločnosti alebo inde, alebo v prípade nedbanlivosti z našej strany alebo niektorého z našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov.

Zodpovednosť, že sme sa za týchto podmienok a s vylúčením všetkých ostatných záruk, podmienok a povinností - výslovné alebo implicitné; stanovené zákonom alebo iným - z hľadiska kvality a vhodnosti pre každú objednávku tovarov a služieb, ponúkané prostredníctvom webovej stránky spoločnosti alebo inak, než tie uložené zákonom a ktoré nemôžu byť vylúčené zo zákona.

S výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach, nepreberáme žiadnu zodpovednosť či už v rámci zmluvy, prečinu alebo inak, v prípade vád tovaru alebo služieb ponúkané prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, alebo ich nesúlad so špecifikáciou alebo vzorkou alebo za akékoľvek zranenia, škody alebo straty, spôsobené vady alebo poruchy.

Každé porušenie zmluvy z našej strany alebo delikt(vrátane nedbanlivosti a porušenia zákonnej povinnosti) alebo nesplnenia z našej strany alebo zo strany našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov v žiadnom prípade nenesie k vzniku zodpovednosti za stratu alebo príjmy, alebo akékoľvek následné alebo nepriame straty alebo škody, v dôsledku akéhokoľvek dôvodu.

Akákoľvek zodpovednosť, či tejto zmluvy, prečinu alebo inak z našej strany, v súvislosti s akoukoľvek vadu tovaru alebo služby, ponúkané prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, alebo v súvislosti s nejakou povinnosť, ktorou ste oprávnení používať za týchto podmienok, je obmedzená na celkovú sumu zaplatenú od vami spoločnosti za tovar a služby, ktoré sú sporné.

4. Elektronická potvrdenka

Dostanete potvrdenku e-mailom na vašou e-mailovú adresu zakaždým, keď si kúpite tovar alebo služby, ponúkané prostredníctvom webovej stránky spoločnosti. Môžete požiadať o kópiu vyúčtovania nákladov vynaložených v súvislosti na webovej stránky spoločnosti. Ak chcete kontaktovať s eMPPay, pozrite si kontaktné informácie na konci tohto dokumentu.

5. Zrušenie objednávky

Ak požiadate o zrušení alebo obnovení z eMPPay, vaši banky, vydavateľa karty alebo telefónnej spoločnosti pokiaľ ide o neautorizované alebo podvodné použitie, eMPPay môže podľa svojho uváženia, s cieľom zabránilo je ďalšiemu zneužívaniu, zablokovať prístup k užívateľským menom a heslom webovej stránky ostatných klientov eMPPay. To však nezabráni zneužívaniu na iných webových stránkach a v žiadnom prípade nie je vhodnejší odkaz do príslušných kanálov aby sa zabránilo ďalšiemu zneužitiu.

6. Obnovenie

Ak eMPPay vydá obnovenie, bude pripísané iba ako platobná metóda používaná v pôvodnej transakcie. eMPPay nevydáva obnovení v hotovosti alebo šekom, alebo s inou kreditnou kartou alebo platobnom mechanizmom.

7. Zachovanie záložky

Nemali by ste zaradiť záložek žiadnú stránku z webovej stránky spoločnosti, ktoré Vám umožní obísť podmienky eMPPay alebo spoločnosti. Nemôže byť na úkor Vašej povinnosti aby to neurobiť, ak to urobite, to znamená, že súhlasíte s týmito podmienkami, a že potvrdite, že nie ste neplnoletý podľa zákona, ku ktorom ste predmetom.

8. Povolenie na použitie

Nesmiete sa vydávať za inú osobu alebo použiť falošné meno alebo také, ktoré nemusíte používať, tiež vytvoriť falošnú identitu alebo pôvod, alebo e-mailovú adresu, alebo sa snažite oklamať eMPPay alebo iné alebo údaje pre akékoľvek komunikáciu, alebo nahlásiť nepresné alebo nespoľahlivé kontaktné údaje.

Nemali by ste používať webovú stránku spoločnosti pre akýkoľvek účel, alebo akýmkoľvek spôsobom zakázaný týmito podmienkami alebo sú nezákonné. Súhlasíte s odškodnením eMPPay, jej zamestnanci a poskytovatelia licencií pokiaľ ide o stratu, ktorú ona alebo oni by mohli dôjsť priamo alebo nepriamo vyplývajúce z porušenia z vašej strany tejto dohody.

Súhlasíte s tým, že Vaše užívanie internetovú stránku spoločnosti výhradne na vlastné nebezpečenstvo.

eMPPay nerobí žiadne prehlásenia a žiadne záruky nedáva akéhokoľvek druhu o vhodnosť, spoľahlivosť, včasnosť a presnosť informácií, obsiahnuté na internetovú stránku spoločnosti na akýkoľvek účel. eMPPay nerobí žiadne prehlásenia a žiadne záruky nedáva akéhokoľvek druhu o vhodnosť, spoľahlivosť, včasnosť a presnosť informácií, obsiahnuté na internetovú stránku spoločnosti na akýkoľvek účel. eMPPay sa výslovne zrieka všetkých záruk a podmienok s ohľadom na tieto informácie, vrátane, neobmedzene, záruky týkajúce sa uspokojivej kvality prístupnosť, neporušenie práv, úplnosť a vhodnosť pre konkrétny účel.

Webová stránka spoločnosti môže obsahovať reklamu. eMPPay nie je zodpovedná za a nepotvdzuje obsah reklamy, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti v ňom.

eMPPay nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú v dôsledku akéhokoľvek vírusu alebo narušenia bezpečnosti. eMPPay nezaručuje kompatibilitu na internetovej stránke spoločnosti s vašmi počítačovými systémami, softvérom alebo hardvérom.

eMPPay nie je zodpovedná za akékoľvek škody, vrátane, ale nie obmedzene na odškodnenie za nemožnosť použiť, vzhľadom na užívanie alebo prevádzky na webovej stránky spoločnosti, poskytovanie alebo neschopnosť poskytovať služby, alebo z informácií získaných na internetovej stránke spoločnosti, alebo inak, vyplývajúce z použitia na webovej stránke spoločnosti, buď na základe zmluvy, deliktu alebo inak, neobmedzené, aj v prípade, že eMPPay boli upozornení na možnosť poškodenia.

Ak nie ste spokojní s akúkoľvek časť webovej stránky spoločnosti, alebo z niektorého z týchto podmienok alebo podmienky spoločnosti, jediným opravným prostriedkom, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach, je prestať používať webovú stránku spoločnosti.

Bez ohľadu na čokoľvek v týchto podmienkach, eMPPay nevzdáva zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené vlastnou nedbanlivosť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť Vaše právo k nákupu cez webové stránky spoločnosti, ak porušíte podmienky tejto zmluvy. V tomto prípade musíte okamžite zničiť akékoľvek informácie alebo materiál, tlačené, sťahované alebo inak kopírované z webovej stránky spoločnosti.

Za žiadnych okolností nesmiete oznámiť svoje užívateľské meno alebo heslo inej osobe. Tieto údaje musia byť dôverné. eMPPay nepovie Vaše užívateľské meno a heslo z akéhokoľvek dôvodu, nikto okrem vás, pokiaľ to nie je výslovne vyžadované Zákonom. Zásady ochrany osobných údajov eMPPay môžete vidieť tu https://www.emppay.com/support/en/home/terms.

V prípade narušenia bezpečnosti, krádeže, straty alebo neoprávneným zverejnením svoje užívateľské meno alebo heslo, musíte informovať eMPPay. ihneď. Môžete aj naďalej niesť zodpovednosť za neoprávnené použitie služby, zatiaľ čo eMPPay nie je informovaný o narušení bezpečnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

9. Všeobecné pravidlá

Ručite, že máte právo v súlade so Zákonom, na ktoré jste subjektom, o prístup k webovej stránke spoločnosti, a na nákup tovaru a služieb cez webové stránky Spoločnosti. Nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie miestnych zákonov, pokiaľ a do tej miery, ako miestne zákony sú použiteľné.

eMPPay si vyhradzuje právo monitorovať a sledovať Vaše návštevy na webových stránkach spoločnosti.

Nedodržanie alebo oneskorenie eMPPay v súlade s týmito Podmienkami nemožno odmietnuť sa tohto alebo iného ustanovenia týchto Podmienok.

Žiadna z týchto podmienok nie je vymáhateľná podľa Zákona britských zmlúv (Práva tretích strán) roku 1999. (alebo ich rovnocennosť v prípade akýchkoľvek právnych predpisov) akejkoľvek tretej strany.

Pokiaľ niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania a vylúčenia je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude takéto ustanovenie považované za oddeliteľné a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení. Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a eMPPay na používanie internetovej stránky a nahrádzajú predchádzajúce dohody alebo vyhlásenia.

Výslovné ustanovenia týchto Podmienok sú namiesto všetkých záruk, podmienky, termíny, povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, zvykové právo, zvyk, obchodné využitie, spôsob alebo inak, z ktorých všetky sú vylúčené v maximálnom povolenom zákonom stupňi.

Všetky oznámenia musia byť poskytované na druhú stranu v rámci alebo v súvislosti s týmito Podmienkami, musí byť považovaný za dostatočne uvedené zakaždým, keď pošlete e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri dokončenie transakcie, alebo nám na nižšie uvedenú e-mailovú adresu:

admin@emppay.com.

+1 800 684 5965.

Anglické právo upravuje tieto podmienky a pravidlá. Riadite sa bezvýhradnou jurisdikcii anglických súdov.

AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANNÉ ZNÁMKY: Všetok obsah na tejto stránke a všetky použité ochranné známky sú:

Vyhradené autorské právo a vlastnístvo eMPPay Limited.

24/7 čísla pre Zákaznický servis: bezplatná linka USA +1 866 5915936 alebo bezplatná linka Veľká Británia +44 (0) 800 088 7623.

Otázky na platby: billingsupport@emppay.com.

Všeobecné otázky: admin@emppay.com.