Warunki użytkowania

PROSIMY O STARANNE PRZECZYTANIE NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY.

WSTĘP

Strona internetowa (zwana dalej "stroną firmy") stanowi własność firmy ("firma"), która jest bezpośrednio zarządzana przez handlowiec. Firma wybrała eMPPay Limited ("eMPPay") na wyłącznego agenta do dostępu do produktów i usług oferowanych na stronie firmy. Można zamawiać towary i usługi oferowane na stronie firmy tylko za pomocą eMPPay, i tylko przy warunkach wskazanych poniżej.

eMPPay jest doświadczona w udostępnieniu użytkownikom różnych stron handlu elektronicznego oraz korzystaniu z kart, jak również z innych sposobów płatności przy robieniu zakupów ze stron handlu elektronicznego.

eMPPay jest uznana odpowiednio przez Visa i MasterCard zgodnie z ich odpowiednimi przepisami jako system płatności. Tutaj reprezentowana jest ona z odpowiednimi uprawnieniami. W ten sposób eMPPay zapewnia elektronicznie realizację towarów i/albo usług firmy w Internecie oraz zabezpiecza warunki płatności tych towarów i/albo usług działając w imieniu firmy, co jest opisane w niniejszych warunkach i w warunkach firmy.

Firma oświadcza swoje własne, dodatkowe warunki, które można odnaleźć na jej stronie internetowej. Wykorzystanie strony firmy regulowane jest jak warunkami firmy, tak i warunkami eMPPay, ale prawo korzystania z towarów i usług oferowanych na stronie firmy regulowane jest warunkami eMPPay. eMPPay jest uprawnionym handlowcem w odniesieniu do wszystkich celów związanych z należytą dostawą towarów i usług zamówionych poprzez stronę firmy, oraz ich zapłaceniem przez Państwa. Firma odpowiada za jakość towarów i usług.

W wypadku istnienia jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy tymi warunkami a warunkami firmy, warunki te mają pierwszeństwo.

Przed zakupem jakichkolwiek towarów albo usług za pośrednictwem strony firmy należy przeczytać i zaakceptować niniejsze warunki oraz warunki firmy. Kupując jakiekolwiek towary i usługi za pośrednictwem strony firmy, Państwo akceptują niniejsze warunki, jak również warunki firmy, i Państwo zobowiązują się z nimi prawnie. Niniejsze porozumienie może być zmienione przez eMPPay w dowolnym czasie. Zmiany nabierają mocy prawnej po ich opublikowaniu na stronie firmy bez dodatkowego powiadomienia. W każdych wypadkach prosimy wyrazić zgodę na niniejsze Warunki korzystając ze strony firmy i usługi świadczonej przez eMPPay.

Definicje

W niniejszych Ogólnych warunkach następujące wyrazy mają następujące znaczenie, gdy kontekst pozwala na to:

"Zachowanie zakładek"

Oznacza to proces dodania URL-a do tymczasowego pliku w Państwa przeglądarce, aby mogliby Państwo powrócić w przyszłości do tej strony bezpośrednio, bez pośrednictwa jakichkolwiek stron kierujących do danej strony.

"Strona firmy"

Oznacza to stronę internetową, na której oferowane są towary i/albo usługi.

"Strona eMPPay"

Oznacza to stronę https://www.emppay.com

"Państwo lub Ty"

Oznacza to nabywcy towarów i usług oferowanych przez stronę firmy.

1. Usługi

eMPPay zapewni ważną nazwę użytkownika i hasło, i w ten sposób udostępni Państwu informacje o transakcji przez stronę eMPPay dla poprzednich zakupów towarów i usług ze strony firmy.

2. Wyciąg z płatności

Strona eMPPay i czasami strona firmy także są przedstawiane w wyciągu z karty kredytowej, w wyciągu z konta albo na rachunku telefonicznym za wszystkie ponoszone koszty w skróconej formie, jak również numer telefonu Centrum Obsługi Klientów, aby klienci eMPPay mieli dostęp do niej w dowolnym czasie. Jeśli jednym sposobem płatności połączono jest kilka miejsc, w Państwa wyciągu każdy poszczególny zakup z transakcji zostanie wskazany. eMPPay mógłaby dodać inne informacje do Państwa wyciągu, aby był zgodny z innymi regułami, włącznie z tymi wydawców kart kredytowych.

3. Odpowiedzialność za Towary i Usługi

eMPPay nie kontroluje towarów i usług oferowanych przez firmę, a tylko ich dostępność dla Państwa albo innych użytkowników, którzy korzystają ze strony firmy.

Niezależnie od artykułu powyżej, eMPPay zwróci koszty o wartości tych towarów i usług oferowanych przez stronę firmy, które nie zostały dostarczone albo zostały uszkodzone podczas dostawy. Warunki określające Państwa prawa pod tym względem można znaleźć w warunkach firmy na stronie firmy.

Nic w niniejszych warunkach nie musi być rozumiane jako ograniczające naszą odpowiedzialność za śmierć albo uraz wynikające z bezprawnych działań albo zaniechania z naszej strony.

Nie będziemy odpowiedzialni za szkody, straty lub koszty wynikające z niemożliwością udzielenia porady albo informacji, czy na stronie firmy czy gdzieś indziej, albo w wypadku zaniedbania z naszej strony czy ze strony któregokolwiek z naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców.

Odpowiedzialność, którą ponosimy zgodnie z niniejszymi warunkami jest zamiast i z wyjątkiem wszystkich innych gwarancji, warunków i odpowiedzialności - wyraźnych czy dorozumianych; określonych ustawą czy innych - ze względu na jakość albo ważność za każdy poszczególny cel towarów i usług oferowanych przez stronę firmy albo w inny sposób, z wyjątkiem tych określonych prawem i których nie można wykluczyć według ustaw.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych warunkach, nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z umowy, naruszenia prawa albo innego, w odniesieniu do usterek i wad towarów i usług oferowanych przez stronę firmy albo ich niezgodności ze specyfikacją lub próbką, albo za każdy uraz, szkodę lub stratę sprawione przez te wady lub usterki.

Każde złamanie umowy z naszej strony albo złamanie prawa(w tym zaniedbania i naruszenia obowiązku ustawowego) albo zaniechanie z naszej strony lub ze strony naszych pracowników, przedstawicieli czy podwykonawców w żadnym przypadku nie powoduje odpowiedzialności za straty lub przychody, albo jakiekolwiek następcze lub pośrednie straty lub szkody spowodowane z dowolnego powodu.

Wszelka odpowiedzialność wynikająca z umowy, złamania prawa albo innego z naszej strony w związku z jakąkolwiek wadą towarów i usług oferowanych przez stronę firmy, albo z powodu jakiegokolwiek zobowiązania wobec Państwu w ramach niniejszych warunków jest ograniczona w sumie do kwoty zapłaconej przez Państwa firmie za sporne towary i usługi.

4. Paragon elektroniczny

Będą Państwo otrzymali paragon drogą elektroniczną na Państwa adres e-mail każdy raz, gdy kupują Państwo towary i usługi oferowane przez stronę firmy. Można zażądać kopię rachunku kosztów powstałych w związku ze stroną firmy. Aby skontaktować się z eMPPay, prosimy zobaczyć dane kontaktowe na końcu niniejszego dokumentu.

5. Anulowanie zamówień

W wypadku żądania anulowania albo refundacji z eMPPay, Państwa banku, wydawcy karty lub firmy telefonicznej z powodu niedozwolonego albo oszukańczego używania, eMPPay mogłaby według własnej oceny, w celu zapobiegania następczym nadużyciom, zablokować dostęp do Państwa nazwy użytkownika oraz hasła na stronach innych klientów eMPPay. To nie zapobiegnie nadużyciom na innych stronach i w żadnym wypadku nie jest alternatywą kontaktu w zwykłe sposoby do zapobiegania następczym nadużyciom.

6. Refundacja

W wypadku wydania refundacji przez eMPPay, będzie ona kredytowana jedynie według sposobu płatności używanego podczas pierwotniej transakcji. eMPPay nie wydaje refundacji w gotówce, czekiem albo innej karty kredytowej lub inną metodą płatniczą.

7. Zachowanie zakładek

Nie muszą Państwo zachować zakładek żadnych stron ze strony internetowej firmy, które pozwolą Państwu ominąć warunki eMPPay albo firmy. Bez uszczerbku na Państwa obowiązku nie robienia tego, jeśli zrobią to Państwo, będzie to oznaczać, że Państwo zaakceptują wszystkie te warunki, jak również że oświadczają Państwo, że nie są Państwo niepełnoletni zgodnie z prawem, którym Państwo podlegają.

8. Zezwolenie na używanie

Nie muszą Państwo podszywać się pod inną osobą albo używać fałszywego nazwiska lub tekiego, do którego używania nie są Państwo uprawnieni, jak również tworzyć fałszywej tożsamości albo pochodzenia, albo adresu e-mail, lub spróbować wprowadzić w błąd eMPPay albo innych odnośnie danych o jakichkolwiek komunikacjach, lub podawać nieprawdziwych albo nierzetelnych danych kontaktowych.

Nie muszą Państwo korzystać ze strony firmy w jakimś celu albo w sposób, które są zbronione zgodnie z niniejszymi warunkami, albo są niezgodne z prawem. Zgadzają się Państwo wypłacić odszkodowanie eMPPay, jej pracownikom oraz licencjodawcom w stosunku do wszelkiej straty, którą ona czy oni mogliby ponosić bezpośrednio lub pośrednio z powodu naruszenia z Państwa strony niniejszego porozumienia.

Przyjmują Państwo, że korzystają ze strony firmy wyłącznie na swoje własne ryzyko.

eMPPay nie udziela żadnych oświadczeń oraz gwarancji wszelkiego rodzaju o przydatności, niezawodności, terminowości i dokładności informacji stanowiących treść strony firmy na jakiekolwiek cele. eMPPay wyraźnie rezygnuje z wszelkich gwarancji i warunków w związku z tymi informacjami, włącznie, bez ograniczeń, gwarancji o jakości zadowalającej, dostępności, braku naruszeń, pełni oraz przydatności na określony cel.

Strona firmy może zawierać reklamy. eMPPay nie jest odpowiedzialna za i nie potwierdza treści reklamy, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy albo niedokładności w niej.

eMPPay nie jest odpowiedzialna za każdą stratą albo szkodę spowodowaną wskutek jakichkolwiek wirusów albo naruszeń bezpieczeństwa. eMPPay nie udziela gwarancji o zgodności strony firmy z Państwa systemami komputerowymi, oprogramowaniem i sprzętem komputerowym.

eMPPay nie jest odpowiedzialna za wszelkie szkody, w tym, ale bez ograniczeń do odszkodowania za niemożliwość korzystania, wskutek używania albo funkcjonowania strony frimy, świadczenia lub niemożliwości świadczenia usług, albo za każde informacje otrzymane ze strony firmy albo w inny sposób, wynikające z korzystania ze strony firmy, albo na podstawie umowy, naruszenia prawa, albo w inny sposób, bez ograniczenia, nawet gdy eMPPay zostali uprzedzeni za możliwość powstania szkody.

W wypadku niezadowolenia z jakiejkolwiek części strony firmy, albo z jakiegokolwiek z niniejszych warunków lub warunków firmy, jedyną kompensatą, oprócz w wypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszych warunkach, jest wstrzymanie się z korzystaniem ze strony firmy.

Niezależnie od wszystkiego w niniejszych warunkach, eMPPay nie rezygnuje z odpowiedzialności za śmierć albo uraz spowodowane jej własnym zaniedbaniem. Zachowujemy prawo do pozbawienia Państwa prawa kupować ze strony firmy w każdym czasie, w wypadku naruszenia warunków niniejszego porozumienia. W tym przypadku muszą Państwo niezwłocznie zniszczyć każde informacje albo materiały, wydrukowane, wyciągnięte lub skopiowane w inny sposób ze strony firmy.

W żadnych wypadkach nie muszą Państwo ogłaszać swojej nazwy użytkownika oraz hasła innej osobie. Te dane muszą być poufne. eMPPay nie ujawni Państwa nazwy użytkownika oraz hasła z jakiegokolwiek powodu, nikomu, oprócz Państwu, chyba że jest to wyraźnie wymagane ustawą. Politykę ochrony danych osobowych eMPPay można przeglądać tutaj https://www.emppay.com/support/en/home/terms.

W wypadku naruszenia bezpieczeństwa, kradzieży, straty lub niedozwolonego ujawnienia Państwa nazwy użytkownika albo hasła, należy niezwłocznie powiadomić eMPPay. Państwo jeszcze są odpowiedzialni za niedozwolone korzystanie z usługi do chwili zawiadomienia eMPPay o naruszeniu bezpieczeństwa e-mailem albo telefonicznie.

9. Zasady ogólne

Państwo gwarantują, że są uprawnieni zgodnie z ustawą, której podlegają Państwo, do dostępu do strony firmy, jak również do zakupu towarów i usług przez stronę firmy. Państwo ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych ustaw, w wypadku i do takiej stopni, w której ustawy lokalne są stosowne.

eMPPay zastrzega sobie prawo do obserwowania i śledzenia Państwa odwiedzin strony firmy.

Niespełnienie albo zwłoka ze strony eMPPay do przestrzegania niniejszych Warunków nie może być rezygnacją z tego lub innego przepisu niniejszych warunków.

Żaden z niniejszych warunków nie musi być wykonalny według Ustawy o umowach Angielskich (Prawach osób trzecich) z 1999 r. (albo ich odpowiedniku w każdym ustawodawstwie) przez jakąkolwiek osobę trzecią.

W wypadku gdy niektóry z przepisów niniejszych Warunków użytkowania oraz wyjątków jest niezgodny z prawem, nieważny lub niestosowny, wtedy ten przepis uważany jest za odłączalny i nie dotyczy ważności oraz stosowności pozostałych przepisów. Niniejsze Warunki stanowią pełne porozumienie pomiędzy Państwem a eMPPay o użytkowania strony internetowej i unieważniają poprzednie porozumienia albo oświadczenia.

Wyraźne przepisy niniejszych Warunków zastępują wszystkie gwarancje, warunki, terminy, obowiązki domniemywane ustawodawstwem, prawem ogólnym, zwyczajem, użytkiem handlowym, sposobem handlowania albo innym sposobem, wszystkie z których są wyłączone w maksymalnej dozwolonej prawem stopni.

Wszystkie powiadomienia, które muszą być udzielone przez każdą ze stron wzajemnie zgodnie z albo w związku z niniejszymi Warunkami uważane są za wystarczająco udzielone każdy raz, gdy wysyłane są drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Państwa podczas wykonania transakcji, albo do nas na następujący adres e-mail i numer telefonu:

admin@emppay.com.

+1 800 684 5965.

Prawo Angielskie reguluje niniejsze warunki i zasady. Państwo podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów Angielskich.

PRAWO AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE: Cała treść tej strony oraz wszystkie używane znaki towarowe są:

Zastrzeżonymi prawami autorskimi i własnością eMPPay Limited.

24/7 numer Obsługi Klientów: bezpłatny dla Stanów Zjednoczonych +1 866 5915936 albo bezpłatny dla Zjednoczonego Królestwa +44 (0) 800 088 7623.

Zapytania o płatności: billingsupport@emppay.com.

Zapytania ogólne: admin@emppay.com.