Algemene voorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN MET AANDACHT, VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

INTRODUCTIE

De website ("website van de Vennootschap", zoals hieronder gedefineerd) is eigendom van een vennootschap ("de Vennootschap") die in bezit van de Handelaar is en door hem direct wordt beheerd. De Vennootschap heeft eMPPay Limited ("eMPPay") aangesteld als alleenvertegenwoordiger voor de terbeschikkingstelling van goederen en diensten die beschikbaarzijn via de website van de Vennootschap. U kunt goederen en diensten betsellen die beschikbaar zijn via de website van de Vennootschap aalleen door eMPPay, en alleen op de onderstaande voorwaarden.

EMPPay is ervaren in het verkrijgen van consumententoegang tot e-commerce websites en de mogelijkheid om kaarten en diverse andere betaalmethoden als betaalmiddel te gebruiken voor de aankoop van goederen en diensten op e-commerce websites. EMPPay is erkend door Visa en MasterCard volgens hun regels als een betalingsdienstaanbieder. EMPPay is een betaalinstelling onder Engels recht en onder het toezicht van de voor financiele diensten bevoegde autoriteiten in Engeland. EMPPay handelt hier in die hoedanigheid. Dienovereenkomstig EMPPay vergemakkelijkt de verkoop van goederen en/of diensten van de vennootschap elektronisch via het internet en biedt betalingsdiensten aan voor die goederen en/of diensten, in ieder geval voor rekening van de vennootschap, zoals voorzien in deze algemene voorwaarden van de vennootschap.

De Vennootschap doet haar eigen aanvullende voorwaarden gelden die haar website te vinden zijn. Het gebruik van de website van de vennootschap wordt daarom beheert door zowel de voorwaarden van de vennootschap en deze voorwaarden van EMPPay, maar het recht om gebruik te maken van de goederen en diensten die beschikbaar zijn via de website van de vennootschap wordt beheert door deze voorwaarden van EMPPay. EMPPay is verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de betaling van de goederen en diensten besteld via de website van de vennootschap. De vennootschap is verantwoordelijk voor de levering en de kwaliteit van de goederen en diensten. In het geval dat u niet tevreden bent met de afhandeling van de betaling of met de goederen of diensten, neem dan contact op met EMPpay of de vennootschap.

Als er een conflict tussen deze voorwaarden en voorwaarden van de vennootschap, hebben deze voorwaarden de overhand.

Voordat u goederen of diensten kunt kopen via de website van de vennootschapf, moet u deze voorwaarden van de vennootschap lezen en ermee akkoord gaan. Door het aanmelden m.b.t. de aankoop van alle goederen en diensten door middel van de website van de vennootschap, gaat u akkoord met deze voorwaarden en de voorwaarden van de vennootschap en bent daardoor wettelijk gebonden eraan. Deze overeenkomst kan door EMPPay op elk moment worden gewijzigt. Wijzigingen zijn effectief als geplaatst op de website van de vennootschap zonder voorafgaande kennisgeving.

1. Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende zinnen de volgende betekenissen, waar de context het toelaat:

"Bladwijzers importeren"

Daaronder wordt verstaan de handeling van het plaatsen van een URL in een tijdelijk bestand op uw browser, zodat naar die pagina op een toekomstige datum direct kunt terugkeren, en niet via de eventueel voorafgegaande pagina's.

"Website van de vennootschap"

betekent de website van de handelaar.

"Website van EMPPay"

betekent de website op https://www.emppay.com

"u"

betekent de aankoper van goederen en diensten die beschikbaar zijn via de website van de vennootschap.

2. Diensten

EMPPay stelt een geldige gebruikersnaam en wachtwoord ter beschikking en op die manier kunt u door middel van de website van EMPPay toegang krijgen tot de transactiegegevens m.b.t. eerdere aankopen van goederen en diensten die u op de website van de vennootschap heeft gemaakt en u kunt ook goederen en diensten kopen beschikbaar via de website van de vennootschap.

3. Facturen

De website van EMPPay en in sommige gevallen de website van de vennootschap verschijnt op uw creditcard, bankafschrift of telefoonrekening m.b.t alle gemaakte kosten als een verkorte versie van de URL van de handelaar samen met een klantendiensttelefoonnummer. Op die manier is de EMPpay klantendienst voor u te allen tijde beschikbaar. Als er meerdere locaties zijn verbonden met behulp van elke betaalmethode, zal uw afschrift een lijst van elke individuele aankoop en de transactie aangeven. EMPPay kan ook andere informatie op uw afschrift toevoegen m.b.t. de toepassing van alle relevante regelgeving met inbegrip van die van de creditcardverenigingen.

4. Aansparkelijkeheid voor goederen & diensten

EMPPay heeft geen controle over alle goederen en diensten die worden aangeboden door de vennootschap, alleen over hun beschikbaarheid voor u en anderen klanten die toegang hebben tot de website van de vennootschap.

Niettegenstaande het voorgaande paragraaf, zal EMPPay u de kosten van goederen en diensten vergoeden beschikbaar via de website van de vennootschap, die niet worden geleverd of die defect zijn bij aflevering. De voorwaarden die op uw rechten in dit verband toepassing vinden, zijn te vinden in de algemene voorwaarden van de vennootschap op de website van de handelaar.

Niets in deze voorwaarden wordt geinterpreteerd als een beperking van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg uit onrechtmatige daad of nalatigheid van onze kant.

Wij zullen onder geen enkele aansprakelijkheid gesteld voor schade, verlies of kosten als gevolg van het gebrek aan advies of informatie geven, of het geven van onjuiste advies of informatie, of op de website van de vennootschap of elders, en al dan niet als gevolg van onze nalatigheid of die van een van onze werknemers, agenten of onderaannemers.

De aansprakelijkheid waargenomen door ons onder deze voorwaarden komt in plaats van en sluit uit alle andere garanties, voorwaarden en verplichtingen - uitdrukkelijk of impliciet; wettelijk of anderszins - ten aanzien van de kwaliteit of de conditie voor een bepaald doel van de goederen en diensten die beschikbaar zijn via de website van de vennootschap of op andere wijze ook ontstaan, met uitzondering van eventuele voorschriften, opgelegd door de wet, die door de wet niet kunnen worden uitgesloten.

Behoudens het bepaalde in deze voorwaarden kunnen wij onder geen enkele aansprakelijkheid worden gesteld, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins, met betrekking tot gebreken aan de goederen en diensten die beschikbaar zijn via de website van de vennootschap of hun niet correct volgen aan de specificatie of proeven, of voor enige schade of verlies als gevolg van deze gebreken.

In geen geval zal contractbreuk van onze kant of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid en schending van een wettelijke plicht) of falen van welke aard dan ook van onze kant of die van onze werknemers, agenten of onderaannemers aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid voor schade van inkomsten of enige gevolgschade of indirecte schade door welke oorzaak welke.

Iedere aansprakelijkheid hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins van onze kant in verband met enig gebrek aan de goederen en diensten die via website van de vennootschap of van een verplichting tegenover u onder of in verband met deze voorwaarden zullen verder worden beperkt in de terugbetaling van de door u aan de vennootschap betaalde bedrag voor de goederen en diensten in kwestie.

6. Electronisch ontvangstbewijs

U ontvangt een elektronisch ontvangstbewijs op uw e-mailadres elke keer als u goederen of diensten koopt via de website van de vennootschap. U kan te allen tijde verzoeken om een kopie van de rekening van de gemaakte kosten met betrekking tot de website van de vennootschap te ontvangen. Om EMP te contacteren, raadpleegt u de contactgegevens aan het einde van dit document.

7. Annulering van bestellingen

Als u een annulering of een terugbetaling van EMPPay, uw bank, creditcardmaatschappij of telefoonbedrijf als gevolg van ongeoorloofd of frauduleus gebruik aanvraagt, kan EMPPay naar eigen goeddunken, om verder onbevoegd gebruik te voorkomen, de toegang blokkeren met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de websites van andere klanten van EMPPay. Dit zal echter onbevoegd gebruik op andere websites niet verhinderen en sluit de mogelijkheid niet uit dat u de juiste kanalen moet contacteren om dat verder misbruik te voorkomen.

8. Terugbetaling

Als EMPPay een terugbetaling bevestigt, zal de terugbetaling worden gecrediteerd uitsluitend aan de gebruikte betaalmethode in de oorspronkelijke transactie. EMPPay zal geen terugbetalingen uitgeven van contant geld, cheque, of aan een andere creditcard of betaalmiddel.

9. Bladwijzers

U mag geen enekele pagina op de website van de vennootschap door middel van een bladwijzer bewaren met de bedoeling de voorwaarden van EMPPay of van de vennootschap te omzeilen. Onverminderd uw verplichting het bovenvermelde niet te doen, als u dat doet, wordt u geacht van de voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden en u wordt eveneens geacht geen minderjarige te zijn in het rechtsgebied waar u aan wetgeving onderworpen bent.

8. Authorisatie voor gebruik

Je mag een andere persoon niet imiteren of gebruik maken van een valse naam of een naam die u niet mag gebruiken, of een valse identiteit, of herkomst, of e-mail adres creieren, of proberen EMPPay of anderen te misleiden omtrent de identiteit of herkomst van communicatiegegevens of onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekken.

U mag de website van de vennootschap niet gebruiken voor enig doel of op een manier die verboden door deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig is. U gaat akkoord ermee EMPPay, haar bestuurders, werknemers en licentiegevers te vrijwaren voor enig verlies dat zij kunnen lijden als gevolg, direct of indirect, van welke schending of breuk door u ten opzichte van deze onderneming.

Daarmee bevetig u dat u de website van de vennootschap geheel op eigen risico zult gebruiken.

EMPPay geeft geen verklaringen of garanties van welke aard over de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en juistheid van de informatie op de website van de vennootschap voor welk doel. EMPPay ontkent uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, waaronder, zonder beperking, garanties van bevredigende kwaliteit, beschikbaarheid, niet-inbreuk, volledigheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

De website van de vennootschap kan advertenties bevatten. EMPPay is niet verantwoordelijk ervoor en heeft de inhoud van de advertenties niet goedgekeurd, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden erin.

EMPPay is niet aansprakelijk voor verlies of schade die ontstaat als gevolg van een virus of een inbreuk op de veiligheid. EMPPay geeft geen garanties over de verenigbaarheid van de website van de vennootschap met uw computer, software of hardware.

EMPPay is niet aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door verlies van gebruik, die voortkomen uit het gebruik of de prestaties van de website van de vennootschap, de levering of niet levering van diensten, of voor alle verkregen informatie door de website van de vennootschap, of anderszins voortkomend uit het gebruik van de website van de vennootschap, op basis van contract, onrechtmatige daad, of op andere wijze, zonder beperking, zelfs als EMPPay op hoogte is gebracht van de mogelijkheid van eventuele schade.

Als u ontevreden bent met enig deel van de website van de vennootschap, of met een van deze voorwaarden of gebruiksvoorwaarden Vennootschap, blijft voor u als enige mogelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze voorwaarden, de website van de vennootschap te stoppen gebruiken.

Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, aanvaardt EMPPay geen aansprakelijkheid voor overlijden of letsel veroorzaakt door haar eigen nalatigheid. Wij behouden ons het recht ervoor om op ieder moment uw recht om aankopen te doen via de website van de vennootschap op te zeggen als je de voorwaarden van deze overeenkomst schendt. U moet dan onmiddellijk alle informatie of afgedrukt, of gedownload, of anderszins gekopieerd materiaal van de website van de vennootschap vernietigen.

U mag onder geen enkele omstandigheid te communiceren uw gebruikersnaam of wachtwoord aan een ander persoon, en gij zult ze blijven strikt vertrouwelijk. EMPPay zal uw gebruikersnaam of wachtwoord voor welke reden dan ook vrij te geven, aan iemand anders dan u, dit tenzij wettelijk verplicht. U mag onder geen enkele omstandigheid uw gebruikersnaam of wachtwoord aan een ander persoon ter beschikking stellen, en u moet ze strikt vertrouwelijk houden. EMPPay zal uw gebruikersnaam of wachtwoord voor welke reden dan ook, aan iemand anders dan u ter beschkking stellen, tenzij wettelijk verplicht. Het privacybeleid van EMPPay kan worden hier bekeken: https://www.emppay.com/support/en/home/terms.

Als er een inbreuk op de beveiliging, diefstal of verlies van, of ongeoorloofde bekendmaking van uw gebruikersnaam of wachtwoord, moet u onmiddellijk EMPPay op de hoogte brengen. U blijft aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van de dienst tot EMPPay is op de hoogte gebracht van de inbreuk op de beveiliging via e-mail of telefoon.

9. Algemene vragen

U garandeert dat u volgens de wetten van het rechtsgebied waar u aan rechtsspraak onderhevig bent, recht heeft op toegang tot de website van de vennootschap zoals goederen en diensten te kopen via de website van de vennootschap. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

EMP behoudt zich het recht voor om uw bezoeken van de website van de vennootschap te controleren en te volgen.

Een onmogelijkheid of vertraging door EMPPay in het afdwingen van de naleving van deze voorwaarden wordt niet geacht afstand ervan te doen of van enige andere bepaling van deze voorwaarden.

Geen van deze Voorwaarden zijn uitvoerbaar overeenkomstig de Engelse Contracten (Recht van Derde Partijen) Akte 1999 (of het equivalent daarvan in enig rechtsgebied) door een derde partij.

Indien enige bepaling van deze disclaimers en uitsluitingen onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar is, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en EMPPay over uw gebruik van de website en vervangen alle voorafgaande overeenkomsten of vertegenwoordiging.

De uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden vervangen alle garanties, voorwaarden, bepalingen, ondernemingen en verplichtingen geimpliceerd door de wet, gewoonterecht, douane, handelspraktijk, van handel met voorkennis of anderszins, die allemaal worden beschouwd als uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet.

Alle kennisgevingen die door een van ons worden gemaakt aan de andere op grond van of in verband met deze voorwaarden worden geacht als voldoende informatie te bevatten, wanneer ze doorgestuurd via e-mail in ieder geval aan u geadresseerd op het e-mailadres dat u ons op het tijdstip van de transactie of aan ons op het volgende e-mail adres hebt gegeven:

admin@eppay.com.

+1 800 684 5965

Engels recht regelt deze voorwaarden. U bent aan de niet-exclusiee jurisdictie van de Engelse rechtbanken onderhavig.

COPYRIGHT EN MERKRECHT: De volledige inhoud van deze website en alle handelsmerken die zijn:

Copyright en eigendom van EMPPay Limited

24/7 Klantendienst telefoonnumers: VS GRATIS TELEFOONNUMMER +1 866 5915936;

of VK GRATIS TELEFOONNUMMER: +44 (0) 800 088 7623

Vragen m.b.t. betaling: billingsupport@emppay.com

Algemene vragen: admin@emppay.com.

COPYRIGHT EN MERKRECHT: De volledige inhoud van deze website en alle handelsmerken die zijn: