Условия за ползване

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ.

ВЪВЕДЕНИЕ

Уебсайтът (наричан по-долу "сайт на компанията") е собственост на компания ("компанията"), която е и пряко се управлява от търговеца. Компанията е избрала eMPPay Limited ("eMPPay") за изключителен агент за достъп към продуктите и услугите, предлагани на сайта на компанията. Вие можете да поръчвате стоки и услуги, предлагани на сайта на компанията само чрез eMPPay, и само при условия, посочени по-долу.

eMPPay има опит в предоставянето на достъп на потребителите към различни сайтове за електронна търговия и в използването на карти, както и други начини на плащане при пазаруване от сайтове за електронна търговия.

eMPPay е призната съответно от Visa и MasterCard по техни респективни правила като система за разплащания. Тук тя е представена със съответните си правомощия. По този начин eMPPay осигурява по електронен начин реализацията на стоките и/или услугите на компанията през Интернет и осигурява условия за заплащане на тези стоки и/или услуги, като действа от името на компанията, което е описано както в тези условия, така и в условията на компанията.

Компанията декларира свои собствени, допълнителни, условия, които могат да бъдат намерени на сайта й. Използването на сайта на компанията се регулира както от условията на компанията, така и от условията на eMPPay, но правото да се възползвате от стоките и услугите, предлагани на сайта на копанията се регулира от условията на eMPPay. eMPPay е законен търговец за всички цели по отношение на надлежната доставка на стоките и услуги, поръчани чрез сайта на компанията, и заплащането им от вас. Компанията е тази, която отговаря за качеството на стоките и услугите.

Ако съществува някакъв конфликт между тези условия и условията на компанията, тези условия следва да се тълкуват преимуществено.

Преди да закупите каквито и да е стоки или услуги чрез сайта на компанията, трябва да прочетете и да приемете тези условия и условията на компанията. Закупувайки каквито и да е стоки и услуги чрез сайта на компанията, вие се съгласявате с тези условия, както и с условията на компанията, и сте законово обвързани с тях. Това съглашение може да бъде променяно от eMPPay по всяко време. Промените влизат в сила след тяхното публикуване на сайта на компанията без допълнително уведомление. При всички положения моля изразете вашето съгласие с тези Условия като използвате сайта на компанията и услугата, осигурена от eMPPay.

Определения

В тези Общи условия следните фрази имат следното значение, когато контекстът го позволява:

"Запазване на отметка"

Означава процес на добавяне на URL във временния файл във вашия браузър така че да можете да се върнете към тази страница в бъдеще директно, без да минавате през каквито и да е страници, които да водят към дадена страница.

"Сайт на компанията"

Означава уебсайт, на който се предлагат стоки и/или услуги.

"Сайт на eMPPay"

Означава уебсайтът https://www.emppay.com

"Вие"

Означава купувач на стоки и услуги, предлагани чрез сайта на компанията.

1. Услуги

eMPPay ще осигури валидно потребителско име и парола, като по този начин ще ви предостави достъп към информацията за транзакциите през сайта на eMPPay за предишните ви покупки на стоки и услуги от сайта на компанията.

2. Извлечения за плащанията

Сайтът на eMPPay и понякога сайтът на компанията също се изписват в извлечението по вашата кредитна карта, банковото извлечение, или телефонната ви сметка за всички направени разходи в съкратен формат, както и телефонният номер на Центъра за обслужване на клиенти, за да може клиентите на eMPPay да имат достъп до него по всяко време. Ако с един метод на плащане са обединени няколко места, във вашето извлечение ще бъде посочена всяка отделна покупка, влизаща в транзакцията. eMPPay може да добави друга информация във вашето извлечение, с което то да отговаря на други правила, включително на тези на издателите на кредитни карти.

3. Отговорност за Стоките и Услугите

eMPPay няма контрол върху стоките и услугите, предлагани от компанията, а само върху тяхното наличие за вас или другите потребители, които ползват сайта на компанията.

Независимо от по-горния параграф, eMPPay ще ви компенсира стойността на онези стоки и услуги, предлагани чрез сайта на компанията, които не са доставени или са повредени в момента на доставката. Условията, определящи вашите права в това отношение, можете да намерите в условията на компанията на сайта на компанията.

Нищо в тези условия не трябва да бъде тълкувано като ограничаващо нашата отговорност за смърт или нараняване, причинени от неправилно действие или бездействие от наша страна.

Ние няма да сме отговорни за вреди, загуби или разходи, причинени от невъзможността да предоставим консултация или информация, било на сайта на компанията или другаде, или в случай на небрежност от наша страна или от страна на някой от нашите служители, агенти или подизпълнители.

Отговорността, която ние поемаме съгласно тези условия е вместо и с изключение на всички други гаранции, условия и отговорности - изрични или подразбиращи се; предписани от закона или други - по отношение на качеството или годността за всяка отделна цел на стоките и услугите, предлагани чрез сайта на компанията или по друг начин, освен тези, наложени от закона и които не могат да бъдат изключени по закон.

С изключение на предвиденото в тези условия ние не поемаме отговорност, било по договор, закононарушение или друго, по отношение на дефектите в стоките или услугите, предлагани чрез сайта на компанията, или тяхното несъответствие на спецификацията или мостра или за всяка травма, вреда или загуба, причинена от тези дефекти или повреда.

Всяко нарушение на договора от наша страна или закононарушение(включително небрежност и нарушение на законово задължение) или неизпълнение от наша страна или от страна на нашите служители, агенти или подизпълнители в никакъв случай няма да породи отговорност за загубите или приходи, или каквито и да било последващи или непреки загуби, или вреди, предизвикани по каквато и да било причина.

Всякаква отговорност, било по договор, закононарушение или друго от наша страна по повод какъвто и да било дефект на стоките или услугите, предлагани чрез сайта на компанията, или по повод каквото и да е задължение, полагащо ви се по тези условия е ограничена общо до сумата, платена от вас на компанията за стоките и услугите под въпрос.

4. Електронна квитанция

Вие ще получавате квитанция по електронната поща на вашия email адрес всеки път, когато купувате стоки или услуги, предлагани чрез сайта на компанията. Вие можете да поискате копие на сметката на разходите, направени във връзка със сайта на компанията. За да се свържете с eMPPay, вижте контактната информация в края на този документ.

5. Анулиране на поръчки

Ако поискате анулиране или възстановяване от eMPPay, вашата банка, издателя на картата, или телефонната компания по повод неразрешена или мошеническа употреба, eMPPay може по своя преценка, с цел предотвратяване на по-нататъшни злоупотреби, да блокира достъпа до вашето потребителско име и паролата на сайтовете на другите клиенти на eMPPay. Това обаче няма да предотврати злоупотреби на други сайтове и в никакъв случай не е за предпочитане пред връзката по съответните канали за предотвратяване на по-нататъшни злоупотреби.

6. Възстановяване

Ако eMPPay издаде възстановяване, то ще бъде кредитирано единствено според начина на плащане, използван в първоначалната транзакция. eMPPay не издава възстановявания в наличност, с чек или по друга кредитна карта или платежен механизъм.

7. Запазване на отметка

Вие не трябва да запазвате отметки към никоя страница от сайта на компанията, които да ви позволят да подминете условията на eMPPay или на компанията. Без ущърб на вашето задължение да не го правите, ако го направите, това ще означава, че вие сте съгласни със всички тези условия, както и това, че потвърждавате, че не сте непълнолетен според закона, на който сте субект.

8. Разрешение за използване

Вие не трябва да се представяте за друг човек или да използвате фалшиво име, или такова, което нямате право да използвате, а също да създавате фалшива самоличност или произход, или e-mail адрес, или да се опитвате да заблудите eMPPay или другите относно данните за каквито да е комуникации, или да съобщавате неточни или ненадеждни данни за връзка.

Вие не трябва да използвате сайта на компанията за някаква цел или по начин, които са забранени според тези условия или са незаконни. Вие се съгласявате да обезщетите eMPPay, неговите служители и лицензодатели по отношение на каквато и да било загуба, която тя или те могат да понесат пряко или косвено вследствие нарушение от ваша страна на това споразумение.

Вие приемате, че ползвате сайта на компанията изключително на свой собствен риск.

eMPPay не прави никакви заявления и не дава гаранции от всякакъв вид за пригодността, надеждността, навременността и точността на информацията, съдържаща се на сайта на компанията за каквато и да е цел. eMPPay изрично отхвърля всякакви гаранции и условия по отношение на тази информация, включително, без ограничение, гаранции за задоволително качество, достъпност, липса на нарушение, пълнота и годност за определена цел.

Сайтът на компанията може да съдържа реклама. eMPPay не носи отговорност за и не потвърждава съдържанието на рекламата, както и не поема никаква отговорност за каквито и да било грешки или неточности в нея.

eMPPay не носи отговорност за всяка загуба или щета, причинена вследствие на каквито и да било вируси или нарушаване на сигурността. eMPPay не дава гаранции за съвместимостта на сайта на компанията с вашите компютърни системи, софтуер или хардуер.

eMPPay не носи отговорност за каквито и да е щети, включително, но без ограничение на обезщетението за невъзможността на използване, вследствие на използването или функционирането на сайта на компанията, предоставянето на или невъзможността за предоставяне на услуги, или за всяка информация, получена чрез Сайта на Компанията, или по друг начин, произтичащи от използването на сайта на компанията, било въз основа на договор, закононарушение, или по друг начин, без ограничение, дори ако eMPPay са били предупредени за възможността за щета.

Ако не сте доволни от каквато и да е част от сайта на компанията, или от което и да е от тези условия или условията на компанията, единствената ви компенсация, освен в случаите, изрично посочени в тези условия, е да спрете да използвате сайта на компанията.

Независимо от всичко в тези условия, eMPPay не се отказва от отговорност за смърт или нараняване, причинени от собствената си небрежност. Ние си запазваме правото да прекратим по всяко време правото ви да правите покупки чрез сайта на компанията, ако вие нарушите условията на това споразумение. В този случай трябва незабавно да унищожите всяка информация или материали, отпечатани, изтеглени или копирани по друг начин от сайта на компанията.

При никакви обстоятелства не трябва да съобщавате вашето потребителско име или парола на друго лице. Тези данни трябва да са поверителни. eMPPay няма да съобщи вашето потребителско име или парола по каквато и да е причина, на никой, освен вас, освен ако това изрично се изисква от закона. Политиката за защита на личната информация на eMPPay може да бъде видяна тук https://www.emppay.com/support/en/home/terms.

В случай на нарушение на сигурността, кражба, загуба или неразрешено разкриване на вашето потребителско име или парола, трябва незабавно да уведомите eMPPay. Вие продължавате да носите отговорност за неразрешеното използване на услугата, докато eMPPay не бъде уведомен за нарушението на сигурността по електронната поща или по телефона.

9. Общи правила

Вие гарантирате, че имате право съгласно закона, на който сте субект, на достъп до сайта на компанията, както и да закупувате стоки и услуги чрез сайта на компанията. Вие носите изключителна отговорност за спазването на местните закони, ако и до такава степен, в каквато местните закони са приложими.

eMPPay си запазва правото да наблюдава и проследява вашите посещения на сайта на компанията.

Неизпълнението или забавянето от страна на eMPPay да се спазят настоящите Условия не може да бъде отказ от тази или някоя друга разпоредба от тези Условия.

Нито едно от тези условия не трябва да бъде изпълнимо по Закона за английските договори (Права на трети страни) от 1999 г. (или тяхната равностойност във всяко законодателство) от каквато и да било трета страна.

Ако някои от разпоредбите на тези Условия за ползване и изключванията е незаконна, недействителна или неприложима, то тогава тази разпоредба се счита за делима и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Настоящите Условия представляват цялото споразумение между вас и eMPPay относно използването на уебсайта и отменят предишните споразумения или изявления.

Изричните разпоредби на настоящите Условия са вместо всички гаранции, условия, срокове, задължения, подразбиращи се от закона, общото право, обичай, търговска употреба, начин на или по друг начин, всички от които се изключват в максимална, позволена от закона степен.

Всички уведомления, които трябва да бъдат предоставени от всяка една от страните на друга в съответствие или във връзка с настоящите Условия, се считат за достатъчно дадени всеки път, когато се изпращат по електронната поща на e-mail адреса, предоставен от вас по време на осъществяването на сделката, или на нас на следния e-mail адрес и телефонен номер:

admin@emppay.com.

+1 800 684 5965.

Английското право урежда тези условия и правила. Вие се подчинявате на неизключителната юрисдикция на английските съдилища.

АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ: Цялото съдържание на този сайт и всички използвани търговски марки са:

Запазено авторско право и собственост на eMPPay Limited.

24/7 номер за Обслужване на клиенти: безплатен за САЩ +1 866 5915936 или безплатен за Обединеното Кралство +44 (0) 800 088 7623.

Въпроси за плащанията: billingsupport@emppay.com.

Общи въпроси: admin@emppay.com.